Đề Thi pháp luật về Ngân hàng

Ngân hàng CPTM Phương Châu có ông Phan là cổ đông sáng lập năm giữ 5% vốn điều lệ của NHTMCP Phương Châu. Tháng 7/2015, ông Phan có nhu cầu vay số tiền là 7 tỷ đồng, kỳ hạn là 1 năm tại ngân hàng Phương Châu. Ông Phan nhờ ông Nga dùng cổ phiếu do ông Nga sở hữu để cầm cố bảo đảm của Khoản vay của ông Phan. NHTMCP Phương Châu đã chấp nhận cho ông Phan vay tiền với lãi suất 6% năm// Biết rằng vào thời điểm cho vay,  vốn tự có của NHTMCP Phương Châu là 1.200 tỷ đồng, lãi suất cho vay là 9%/ Năm, kỳ hạn là 1 năm.

  1. Ông Phan có quyền vay vốn tại NHTMCP Phương Châu không vì sao?
  2. Việc NHTMCP Phương Châu nhận cầm cố trong trường hợp trên có vi phạm pháp luật ngân hàng không? vì sao?
  3. Là nhà tư vấn, Anh chị hãy tư vấn cho NHTMCP Phương Châu khắc phục những sai phạm nếu có hoặc cũng cố những căn cứ pháp lý cho giao dịch cấp tín dụng nói trên.

Giải đáp:
Giải thích mốt số thuật ngữ:
Vốn tự có là nguồn lực tự có mà chủ ngân hàng sở hữu và sử dụng vào mục đích kinh doanh theo luật định. Vốn tự có tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của NHTM song nó lại là yếu tố cơ bản đầu tiên quyết định sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng. Mặt khác, với chức năng bảo vệ VTC được coi như tài sản đảm bảo gây lòng tin đối với khách hàng, duy trì khả năng thanh toán trong trường hợp ngân hàng gặp thua lỗ. Vốn tự có cũng là căn cứ để tính toán các hệ số đảm bảo an toàn và các chỉ tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Theo điều 20, Luật các tổ chức tín dụng quy định: VTC của NHTM bao gồm giá trị thực có của vốn điều lệ, các quỹ dự trữ và một số tài sản Nợ khác (như chênh lệch đánh giá lại tài sản, lợi nhận chưa phân phối…).
Như vậy, vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm 3 bộ phận là: Vốn của NHTM, quỹ của NHTM và các tài sản Nợ khác được xếp vào vốn.
1. Vốn của ngân hàng thương mại
a. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ được quy định trong điều lệ của NHTM và tối thiểu phải bằng vốn pháp định. Vốn điều lệ là điều kiện pháp lý bắt buộc khi thành lập một ngân hàng. Nguồn hình thành vốn điều lệ phụ thuộc vào tính chất sở hữu của từng loại hình ngân hàng. Đối với ngân hàng thương mại Nhà nước do Nhà nước cấp 100%, đối với ngân hàng thương mại ngoài Nhà nước (NHTM cổ phần…) được hình thành do các cổ đông đóng góp dưới hình thức mua cổ phần hoặc các bên tham gia liên doanh đóng góp.
b. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua tài sản cố định (TSCĐ)
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua TSCĐ để xây dựng nhà cửa, công trình kiến trúc, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải… phục vụ công tác quản lý, kinh doanh của NHTM. Nguồn hình thành của loại vốn này có thể do ngân sách Nhà nước cấp (đối với NHTM Nhà nước) hoặc tích lũy trong quá trình hoạt động của NHTM.
c. Vốn khác
Ngoài 2 loại vốn trên, NHTM còn có các loại vốn khác như thặng dư phát hành cổ phiếu, lợi nhuận để lại không phân phối…
2. Quỹ của ngân hàng thương mại
Quỹ của NHTM bao gồm:
– Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
– Quỹ dự phòng tài chính;
– Quỹ đầu tư phát triển;
– Quỹ khen thưởng;
– Quỹ phúc lợi.
Những quỹ này được trích từ lợi nhuận hàng năm theo luật định, do vậy tỷ lệ trích, nội dung sử dụng quỹ phải theo đúng qui định.
3. Một số tài sản Nợ được xếp vào vốn chủ sở hữu của ngân hàng
– Chênh lệch đánh giá lại tài sản: gồm chênh lệch đánh giá tỷ giá hối đoái, vàng bạc, đá quỹ; chênh lệch đánh giá lại các tài sản trực tiếp tạo ra lợi nhuận cho NHTM (như chứng khoán, tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu…) và đánh giá lại TSCĐ,
Nếu chênh lệch đánh giá có kết quả tăng (dư Có) sẽ góp phần làm tăng vốn của NHTM; ngược lại, nếu kết quả đánh giá có số chênh lệch giảm (dư Nợ) sẽ làm giảm vốn của NHTM.
– Chênh lệch thu nhập, chi phí trong năm: nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì góp phần tăng vốn; ngược lại.
– Kết quả lợi nhuận năm sau chưa phân phối.

>> Trên đây là bài viết “Đề Thi pháp luật về Ngân hàng”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 291 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*