Như thế nào là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 11/4/2017 về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Để diễn đàn tổ chức sinh hoạt có hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nghiên cứu, tổng hợp làm rõ thêm một số khái niệm về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để cán bộ, đảng viên tham khảo, nghiên cứu thêm làm cơ sở lý luận trong sinh hoạt diễn đàn.

Trong 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước, “bên cạnh mặt tích cực và những thành tựu đạt được, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng còn nhiều hạn chế khuyết điểm, trong đó có những khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chưa được khắc phục…” (Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trang 8). “Bên cạnh đó, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội” (Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trang 9).

Vậy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là gì?

“Tự diễn biến”“tự chuyển hóa” là sự suy thoái từ bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đến xa rời nguyên tắc, quan điểm Mácxít; suy giảm niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” của cá nhân nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ rất nguy hiểm dẫn đến tổ chức bị suy thoái và tự tan rã. Khi mức độ diễn ra ở tầm vĩ mô dẫn đến sự chuyển hóa làm chệch hướng XHCN. “Tự diễn biến” xảy ra ở 2 phạm vi: đối với tổ chức và đối với cá nhân. “Tự diễn biến” ở phạm vi tổ chức là có những thay đổi ở tầm quản lý vĩ mô về đường lối, chủ trương, pháp luật, làm thay đổi bản chất chính trị, thậm chí làm suy yếu và tan rã tổ chức đó. “Tự diễn biến” đối với cá nhân là sự thay đổi về nhận thức chính trị – xã hội, thay đổi về quan điểm, tư tưởng của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, xấu đi; tự bản thân cán bộ, đảng viên nhận thức chính trị và hành động xa rời, thậm chí đi ngược lại chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, tư tưởng của Đảng. “Tự diễn biến” của cá nhân có thể dẫn đến sự thay đổi của tập thể, tổ chức. “Tự diễn biến” của tổ chức chi phối, áp đặt, điều khiển đối với cá nhân trong tổ chức đó. “Tự diễn biến” do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng ở đây chủ yếu nói đến nguyên nhân chủ quan của cán bộ, đảng viên như: lập trường tư tưởng không vững vàng, thiếu bản lĩnh chính trị, hoang mang, dao động trước tác động của các yếu tố bên ngoài; thiếu tu dưỡng rèn luyện bản thân thường xuyên; không chủ động học tập, nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Ở đây cần phân biệt “tự diễn biến” với khái niệm “đổi mới”“Đổi mới” là nói đến xu hướng tích cực, tiến bộ phát triển của sự thay đổi. Trong Tiếng Việt không thể có trường hợp “đổi mới” nào là sự thay đổi từ tốt sang xấu, từ tích cực sang tiêu cực. Vì vậy, không thể có sự đồng nghĩa giữa “tự diễn biến” với “đổi mới”.

“Tự chuyển hóa” là hậu quả tất yếu của quá trình “tự diễn biến” nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đó là thời điểm đã diễn ra sự chuyển hóa, thay đổi về bản chất. Biểu hiện chuyển hóa chính trị ở Việt Nam xuất hiện từ 2 hướng: Một là âm mưu và hoạt động tác động chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch; mặt khác, đó là sự “tự chuyển hóa” chính trị của nội bộ. Tuy nhiên 2 hướng này có quan hệ chặt chẽ, biện chứng với nhau. Yếu tố bên ngoài thúc đẩy tạo điều kiện cho yếu tố bên trong; yếu tố bên trong tạo sự chú ý và điều kiện thuận lợi cho yếu tố bên ngoài. Trong đó, “tự chuyển hóa” bên trong sẽ quyết định sự thay đổi về chính trị nên hết sức nguy hiểm. Do vậy, phương châm, nguyên tắc đảm bảo an ninh nội bộ, phòng chống chuyển hóa chính trị là phải chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính. Có 3 mức độ của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực tế hiện nay trong khi triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, băn khoăn, trăn trở của đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta là sự khó nhận diện gọi tên những đối tượng đang “tự diễn biến”khi họ chưa tới mức công khai đối lập. Tuy nhiên có thể nhận diện quá trình này diễn ra ở 3 giai đoạn ứng với 3 mức độ. Ở giai đoạn đầu, đối tượng thể hiện sự hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về Chủ nghĩa Mác Lê nin. Giai đoạn 2, biểu hiện ở mức độ thấp của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đối tượng bắt đầu chủ động hơn trong tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu chống đối, những lý luận phản động, bắt đầu thích nghe, thích kể, thích mọi người nói về tiêu cực. Về hành động, đối tượng có các hoạt động cấu kết với một số phần tử chống đối thù địch bên ngoài để tiếp tay cho chúng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Biểu hiện rõ nhất là hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin từ nội bộ ta để chuyển ra bên ngoài, giúp các phần từ phản động, thù địch từ bên ngoài thông qua các phương tiện Internet, các hoạt động quốc tế để chống phát ta. Những đối tượng “tự diễn biến” trở thành những đối tượng hành động có tính chất nội gián. Bản chất của hoạt động này là chống đối. Giai đoạn 3, là giai đoạn ở mức độ cao của tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đối tượng hoàn  toàn bộc lộ tư tưởng sẵn sàng đối đầu với pháp luật và hệ thống chính trị. Họ chủ động liên kết với những phần tử khác đang tự diễn biến để tập hợp lực lượng chống đối.

Mặt khác, yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ được thể hiện cụ thể là: Xuất hiện các quan điểm, tư tưởng lệch lạc, trái chiều trong nội bộ; sự mất lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; sự xuống cấp về đạo đức, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ, hoài nghi về con đường đi lên CHXH, muốn theo hướng phát triển TBCN; công tác quản lý cán bộ, đảng viên còn nhiều sơ hở thiếu sót, tình trạng mất đoàn kết nội  bộ trong các cơ quan, tổ chức; một bộ phận trong đội ngũ trí thức, luật sư, báo chí, văn nghệ sỹ bộc lộ tư tưởng muốn thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội XII của Đảng đã nhận định: “Bốn nguy cơ mà Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ, khóa VII của Đảng (năm 1999) nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp, như tham nhũng lãng phí, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…Đại hội XII của Đảng dự báo “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các  nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Nhà nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu nghèo; phân hóa xã hội ngày càng tăng; đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, trang 74).

Đại hội XII của Đảng xác định: “Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”.Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ Thành phố đang tập trung triển khai diễn đàn sinh hoạt chi bộ, tạo không khí dân chủ, cởi mở, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên nhằm thảo luận, trao đổi và liên hệ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, qua đó đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn từ cơ sở, kiến nghị với cấp ủy để lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra.

Nguồn : Thành ủy Đông Hà

Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 294 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*